A系列是禾川第一代小型PLC系列,可实现10-256点控制规模,具备扩展型与卡片型设计架构
高速脉冲多轴运动控制,可广泛应用于OEM领域。
          R系列中小型PLC,整体处理效率达到中小型PLC一流水准,并完善控制种类算法,通讯架构丰富,支持4、8、12轴多轴运控控制,可应用所有OEM应用领域 。

PLCHC-A系列


      HC-A系列

           A1P小型 

           A2P(C) 小型 


HC-R系列


      HC-R系列

           R1 小型

           R8 小型